طرح تقدیر‌شده فولادی سال ۱۳۹۶ در بخش غیرساختمانی
مجری طرح آتریوم‌های هتل ایرانمال

طرح برتر فولادی سال ۱۳۹۸ کشور در بخش خاص
پیمانکار پروژه اسکای لایت برج جهان کودک تهران

مقام اول ششمین دوره مسابقات ملی پل فولادی

فهرست